Vedtægter

Vedtægter for foreningen Visens Venner København

Vedtaget ved ordinær og ekstraordinær generalforsamling efterår 2020

Oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. februar 1953

§1      

1. Foreningens navn er “Visens Venner København”. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§2   

 1. Foreningens formål er at styrke interessen for visekunst og særlig at bevare og udvide kendskabet til dansk visekunst.
 2. Formålet søges fremmet ved
  1. afholdelse af viseaftener og andre arrangementer
  2. at yde vejledning til de medlemmer, der selv måtte ønske at udøve visekunst
  3. samarbejde med lignende foreninger her og i udlandet, samt iøvrigt på de måder, som bestyrelsen måtte finde egnede
 3. Der er adgang for offentligheden til vennekredsarrangementerne

§3  

1. Som medlem af Visens Venner København kan optages enhver, der interesserer sig for visekunst.

2. Som aktivt medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med visekunst. Det forudsættes, at et aktivt medlem opfylder de kvalitetskrav som må stilles, for at foreningens mål kan realiseres, jfr. §2, stk. 1. Medlemmer, som ikke har aktivstatus, betegnes som medlemmer af Vennekredsen.

3. Vennekredsens medlemmer har ikke adgang til de aktive medlemmers arbejdsmøder (Hulemøder).

4. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret at kontingentet er betalt.

5. Bestyrelsen kan slette medlemmer af medlemslisten såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder efter at opkrævning er udsendt, men kan undtagelsesvis indrømme kontingentfrihed for èt år ad gangen.

§4

 1. Udlændinge kan optages som korresponderende medlemmer uden kontingent efter enstemmig beslutning af bestyrelsen.
 2. Æresmedlemmer kan udnævnes efter enstemmig beslutning af bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at antallet af æresmedlemmer ikke overstiger fem.

 §5

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. På ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
 2. Ved udtræden af bestyrelsesmedlemmer i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og arkivar.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 4. Bestyrelsen tegnes af formanden alene eller næstformanden i forening med kassereren.

§6

 1. Bestyrelsen skal søge at inddrage de aktive medlemmer i foreningens arbejde, herunder tilrettelæggelse af visearrangementer.
 2. Bestyrelsen skal godkende de medlemmer, der ønsker at optræde eller medvirke på anden måde ved arrangementerne og skal godkende det pågældende program.
 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver, men således at bestyrelsen skal være repræsenteret i sådanne udvalg.

§7

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. På den ordinære  generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor til at revidere foreningens regnskab. Genvalg kan finde sted.

§8

 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor ikke andet er bestemt i vedtægterne.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabet
  4. Valg af medlemmer til bestyrelse
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Budget og fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt
 3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.
 4. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det. I sidste fald skal generalforsamlingen afholdes senest tre uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen herom. Indkaldelse sker som til den ordinære generalforsamling.

§10     

 1. Til ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræves, at mindst tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke møder så stort et antal medlemmer på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen på sædvanlig måde, inden tre uger, til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen gå til almennyttige, velgørende formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.

§11

 1. Foreningens medlemmer oppebærer intet honorar for deres medvirken ved foreningens arrangementer. Medlemmerne må ikke udnytte deres medlemskab ved reklamering eller på anden måde i forretningsmæssigt øjemed uden bestyrelsens godkendelse.
 2. Overtræder et medlem denne bestemmelse, eller nægter den pågældende at bøje sig for de afgørelser, der træffes af bestyrelsen, kan den pågældende ekskluderes. En sådan eksklusion skal dog godkendes på den næstfølgende generalforsamling ved simpel stemmeflertal.

§12

 1. Foreningen er tilsluttet “Visens Venner i Danmark”.
 2. Til “Visens Venner i Danmark” udpeger bestyrelsen to repræsentanter hvoraf mindst en skal være medlem af bestyrelsen.