Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Visens Venner København afholdt Onsdag d. 2. Marts 2022

Referat

  1. Valg af dirigent og referent: Ulrik og Didde. Ulrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
  2. Bestyrelsens beretning: Beretningen blev delt ud til de fremmødte. Stampe fremhævede bl.a. samarbejdet med Højskoleforeningen. Et samarbejde, som fortsætter og giver sig udslag i en koncert sidst i maj. Antallet af passive medlemmer/støttemedlemmer er faldet drastisk i forbindelse med Coronatiden. NaboØsterbro har nok bud efter to koncerter i løbet af foråret. Til næste år vil vi – i forbindelse med VVK’s 70 års jubilæum – markere, at visen er levende. Beretningen blev taget til efterretning.


Afgivet af Stampe Villadsen marts 2022
Coronaen nåede endnu et år at kaste sin skygge ind over vores virke i Visens Venner.
Siden generalforsamlingen i maj 2021 nåede vi ganske vist at afholde alle planlagte arrangementer i 2021, men første arrangement i 2022 blev vi nødt til at udsætte, da Coronaen endnu engang eksploderede.
Ligesom mange andre steder i kulturlivet har Coronaen også præget os. Antallet af tilskuere til koncerter og antallet af medlemmer i foreningerne er dalet kraftigt, og det ser ud til, at vi må regne med, at det varer et stykke tid, før alle har vænnet sig til, at det er muligt og forsvarligt at komme ud og være en del af kulturlivet igen
Koncertarrangementer
Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 3 koncerter i forår/sommer 2021 i samarbejde med Københavns Højskoleforening samt 4 koncerter i vores normale koncertkadence i Krudttønden i efterår og forår 2021.
Koncerterne i Højskoleforeningens regi blev afholdt i Højskoleforeningens lokaler og pragtfulde have ved Damhussøen. Stedet – særligt haven – viste sig at være et fantastisk sted at afholde koncerter. Koncerterne var dels en reprise på ’SOS – Jorden kalder’ suppleret med 2 koncerter uden særskilt rød tråd, men med masser af gode viser som de aktive havde lyst og energi til at synge. Samarbejdet med Højskoleforeningen fortsætter i 2022 med en enkelt planlagt koncert – om muligt en udendørs koncert – i slutningen af maj.
I efteråret 2021 kunne vi endelig få taget hul på de udskudte koncerter fra 2020 og foråret 2021. ’Fra Pop og Rock til Viser’ var et forsøg på at se om musikken og teksterne i dansk rock og pop kunne stå for en
visefortolkning. Med ’Helt uhørt’ kom vi tilbage til de mere traditionelle viser, med en flot blanding af alt det visestof, som ikke altid kan rummes under en temakoncert. Året 2021 sluttede af med ’PH og Mogens
Lorenzen’. En fin koncert, hvor vi fik lov til at høre kendte og ukendte viser af de to visemagere.
Endelig har vi forsøgt noget nyt endnu engang. ’Melodi Grand Prix jubilæum’, er afholdt som det første arrangement i 2022. Her forsøgte vi at afdække, hvad det er for kvaliteter, disse sange har, siden vi synger
dem igen og igen. Koncerten blev afviklet med bravur, og med en dejlig stemning i Krudttønden. Næsten som før Coronaen.
Ud af huset koncerter
Der har været bud efter Visens venner en del gange i det forløbne år. I august optrådte en del af foreningens medlemmer i en sommerkoncert i Bente Kure’s have, og Københavns nye musikhus havde åbent under kulturnatten, og havde også os med til åbningen. Visens Venner i Kalundborg har haft besøg af os i oktober, og også Taastrup har haft besøg af os i februar i år. Derudover har vi holdt koncert for Nabo Østerbro i august – som en del af huslejebetalingen – samt for
ældresagen på Frederiksberg i november.
Hulemøderne
Hulemøder i det nye hulelokale hos Nabo Østerbro fungerer glimrende, og de møder, der har været, har stadig været velbesøgte. 20 – 25 personer pr. gang. Stedet fungerer godt som mødelokale, men også et
sted, hvor der er mulighed for at afholde prøver i forbindelse med hulemøderne. Stedet kan også bruges til generalprøver, men dette kan kun lade sig gøre hvis vi betaler leje af lokalerne.
Markedsføring PR
Den ny hjemmeside fungerer, og fungerer fremragende i Lissy’s sikre hænder. Hjemmesiden skal dog stadig forbedres, blandt andet med mere målrettet information til de aktive i foreningen. Hjemmesiden bliver
forsat suppleret med nyhedsbreve fra bestyrelsen. Plakater laves stadig i smukkeste udformning af Hanne, og gennem Krudttønden bliver plakaterne sammen med en kort beskrivelse nu lagt på Krudttøndens egen hjemmeside og desuden automatisk videresendt til ’Kultunaut’ og til ’Brug Byen’. Desuden bringes plakater og beskrivelser også i ’Oplevelser-i- Koebenhavn. Endelig sendes der godt 10 dage før koncerterne pressemeddelelse ud til aviserne, og som oftest resulterer
det i en mindre omtale i Østerbro avis. Enkelte medlemmer lægger plakat og pressemeddelelsen på Facebook. Det vil dog være dejligt om flere
ville tage denne ide op, så vi igen kan få fuldt hus til vores koncerter.
Medlemmer
Siden sidste generalforsamling er Jørgen Blomquist optaget som nyt medlem, og 2 nye aspiranter er dukket op blandt de aktives rækker. Det betyder, at vi stadig er mere end 50 aktive i foreningen. Til gengæld er antallet af øvrige medlemmer i foreningen dalet drastisk. I 2021 dalede antallet af øvrige medlemmer til stort set det halve – eller rettere – kun ca. halvdelen af medlemmerne betalte kontingent. Vi har dog ikke opgivet håbet om at få de fleste af disse medlemmer tilbage i folden.
Krudttønden
Krudttønden har fået ny ledelse, og det har taget en del tid og kræfter at få samarbejdet op at køre ordentligt igen. Heldigvis ser det ud til at fungere nu, men det har taget en del tid før stedet igen er blevet et lige så indbydende og rart koncertsted som tidligere.
Økonomi
Regnskabet for 2021 viser et stort underskud – stort set på linje med overskuddet fra 2020. Den væsentligste årsag er kontingent-indbetalingen, som vi nedsatte til det halve, på grund af de manglende koncerter under Corona, og så frafaldet af medlemskontingentet for de passive medlemmer. Set over de to år 20/21 er kassebeholdningen dog stort set uforandret, og der er derfor økonomi nok til, at vi næste år kan bruge noget af kassebeholdningen til af fejre Visens Venner Københavns 70-års jubilæum.
70 års Jubilæum
Der skal også kigges fremad og tilbage. 9.februar 2023 – om knap 1 år har VVK 70-års jubilæum. Mulighederne for afholdelse af jubilæet er blevet afsøgt, men der er stadig mange dele af et jubilæumsarrangement der skal klares for at få det hele til at klappe. Bestyrelsen alene er ikke nok til at dække alle dele af arrangementet, så der skal være flere medlemmer, der skal hjælpe til.
Bestyrelse og praktisk arbejde
Bestyrelsen fungerer godt. Annmari Sol har efter mange års solidt arbejde i foreningen og bestyrelsen valgt at stoppe som aktiv i VVK. Fra foreningen og den øvrige bestyrelse skal der lyde et højt Tak for viserne,
engagementet og alt det øvrige arbejde. Heldigvis er der hjælp til bestyrelsens arbejde fra mange aktive, så flere dele af arbejdet er delt ud på andre hænder. Plakaterne bliver til i Hannes kyndige hænder, og Marianne søger for den daglige kontakt til Krudttønden, når nye plakater og tekst skal ind på deres kalender.

Og så alt det arbejde, der udføres ved koncerterne. Kasse ved døren, opsætning af mikrofoner, pasning af lyd, lys og scene. Blomster, duge, for ikke at tale om arbejdet som visevært ved koncerterne.

Tak for støtten.

3. Regnskabet: Blev delt ud til de fremmødte. Stampe og Annette gennemgik regnskabet. Dette åres underskud svarer til sidste års overskud. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer: Annette blev genvalgt som kasserer. Didde blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Kim blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

5. Valg af revisor: Ulrik blev genvalgt som revisor.

6. Indkomne forslag: Ingen

7. Budget og fastsættelse af kontingent: Budgettet blev vedtaget. Kontingentet blev besluttet uændret – 200 kr årligt. Hvis der bliver udbudt et stemm/sangkursus, vil en del af udgifterne hertil blive taget fra de penge, der står under formålsparagraffen. Resten vil blive egenbetaling.

8. Eventuelt: Annette fortsætter som kasserer et år. Stampe har planer om at stoppe som formand om et år – efter 70 års jubilæet – og vil derefter kunne overtage kassererposten. Herefter fortalte Stampe om hans og bestyrelsens foreløbige tanker om 70 års jubilæet næste år. Tankerne er bl.a. at leje Københavns Musikhus’ fantastiske sal, med fælles spisning i en nærliggende restaurant, og at lægge festlighederne i foråret sidst i april eller først i maj. Årets Nachspiel bliver så konverteret til at blive en del af arrangementet. Herefter vil der blive nedsat et arrangementsudvalg. I det hele taget vil der blive brug for, at mange medlemmer deltager i forberedelser og afholdelsen. Bestyrelsen skriver mere ud om dette senere. I forbindelse med VVK’s økonomi blev der talt om sparemuligheder i forbindelse med koncerterne. F.eks. kan der spares noget på solistdrinks. Intet besluttet.

Generalforsamlingen sluttede og så blev der sunget viser.